Halaman Bungaliyo

Lonto Wikipedia, ensiklopedia pereyi bahasa Hulontalo
Araba'a, 20 September 2023 · 22.37 WITA · Wikimédia Indonesia Facebook Twitter Instagram

Toduwōlo ode Wikipedia Hulontalo
Ensiklopedia pereyi bahasa Hulontalo

Jumula lo tuladu: 13.984

Tuladu tulawoto Tomimbihu Wikipedia

Tanggomo yito tala tuwawu tradisi lo'u motombīlu to Hulontalo, mohulitayi wungguli u yilowali to masa yilalu mayi. Tanggomo momuwato wungguli u yilowali, wawu wungguli boyito ma tombīluwoliyo mayi motoyunuto monto bungo sambe pulitiyo. Lahu lo tanggomo mohīhede wolo lahu uwēwo odelo lohidu, wawu o rima to bahasa lo lahuliyo. Tuwango tanggomo yito wungguli u banari yilowali, pīlu, wawu mowali olo wungguli u pilohutu lo ta motanggomo. Tanggomo lonto tahe tanggomo, ma'analiyo molanggomo, wonu to delomo bahasa Indonesia, tanggomo yito artiliyo tampung. Tanggomo u yito menampung meyalo tuwa-tuwango wungguli u yilowali. Ta hemotombilu tanggomo tangguliyo Ta Motanggomo meyalo Patanggomo.

(Po'ombuta mobaca...)

Wikipedia yito tuwawu lo ensiklopedia u pereyi tuladulo, boli'olo, meyalo popotayadulo. Masatiya Wikipedia lo bahasa Hulontalo mā otuwa 13.984 tuladu, wawu mā 5.040 tā loluladu.

Dulo ito moluladu to delomo Wikipedia bahasa Hulontalo. Toduwōlo ode mongodula'a wawu mongowutato tā motota motombilu wawu moluladu bahasa lo Hulontalo, mongohi mayi tuladu u mopiyohu.

Wonu yi'o mā lohutu akun, toduwōlo tumuwoto tēya, wonu dīpo, mowali mohutu akun tēya.

Mohutu tulade bohu, tepuwa to delomo kotak botiya.Gāmbari tulawoto Modul partisipasi
Kanguru wolo wala'iyo
Kanguru wolo wala'iyo
(ukuran asli: 6.285 × 6.279 piksel, 15,16 MB)

Oleh: JJ Harrison
Lisensi: CC-BY 4.0

Toduwōlo mohutu terjemahan lo artikel/tuladu botiya ode bahasa Hulontalo.

  1. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (id)
  2. Setiawan Dalimartha (id, Terjemahkan)
  3. Ismail Marzuki (id)
  4. Abdoel Moeis Hassan (id, Terjemahkan)
  5. Bagoes Hadikoesoemo (id, Terjemahkan)
  6. Mas Mansoer (id)
  7. Raja Haji Fisabilillah (id)
  8. Teungku Chik di Tiro (id)
  9. Raden Kajoran (id, Terjemahkan)
  10. Noer Alie (id, Terjemahkan)
Dulahe botiya to delomo sojara Poroyek Uwēwoliyo

20 September